Akademija vodenja


od 18. septembra 2019

z zaključkom 6. novembra 2019


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

POSTANITE ODLIČEN VODJA, obiščite Akademijo Vodenja!

PROGRAM AKADEMIJE po modulih:

1. modul - 18. september 2019:
METODE IN TEHNIKE VODENJA za dvig osebne moči vodje ter organizacijske energije

Dr. Danijela Brečko


O modulu:
Vodenje se nanaša na uresničevanje osebne vizije in motiviranje ljudi, ki naj bi to vizijo dosegli. Če želite uspešno voditi druge, organizacijo ali tim, morate najprej znali voditi sebe To je eden izmed najpomembnejših razlogov, da podjetja vedno več vlagajo v razvoj svojih vodij in da vodje vedno več investirajo vase.
• Veliki vodja vodi z močjo svoje osebnosti.
• Veliki vodja zavedno uporablja tehnike in orodja, s katerimi navdušuje sodelavce za dosego skupnih ciljev.
• Veliki vodja s tenkočutnostjo glasbenega virtuoza upravlja z organizacijsko energijo ter zavzetostjo zaposlenih

V modulu metode in tehnike vodenja, bomo spoznali tehnike in orodja, ki vodji omogočajo prestopiti omejitve dane situacije in nadgraditi moč svoje osebnosti.


Program modula:
• Osebna moč vodje so vizija in vrednote
• Skozi vizijo in vrednote do jasnih strateških in osebnih ciljev
• Prepričanje v uspeh in zavezanost k uresničevanju ciljev
• Modeliranje vlog, postavljanje ciljev in delegiranje nalog
• Večanje dodane vrednosti posameznika s pomočjo ustrezne povratne informacije
• Orodja za povečanje zavzetosti zaposlenih in spreminjanja nezaželenih čustev ter vedenj
• Metode za upravljanje organizacijske energije – kako preobraziti uničevalno energijo v ustvarjalno2. in 3. modul - 25. september in 2. oktober 2019:
OBVLADOVANJE TEŽAVNIH KOMUNIKACIJSKIH SITUACIJ PRI VODENJU

Mag. Franka Bertoncelj

O modulu:

Veliko vodij ima odlične ideje, jasno vizijo in so dobri strokovnjaki, pripravljeni na spremembe in motivirani za realizacijo ciljev. Vendar za to potrebujejo ekipo, ki zna, zmore in hoče slediti njegovemu vodstvu.

Kaj so sanje vsakega vodje? Motivirani, pripadni in zadovoljni sodelavci. Taki, ki z veseljem pridejo na delo, samoiniciativno vlagajo dodaten napor, so polni zanimivih in uporabnih idej, so nekonfliktni in sodelovalni... in takrat je užitek delati. Vendar velikokrat ni tako. V poslovnih okoljih, kjer je stopnja medsebojne odvisnosti visoka, je tudi veliko konfliktov. Glavno orodje vodenja in sodelovanja je komunikacija. Do težavnih situacij v medsoebnih situacij pa v resnici ne prihaja toliko zaradi konfliktov kolikor zaradi načina komuniciranja. Običajno nismo bili vzgajani za konstruktivno, dialoško in asertivno komunikacijo, zato se je moramo, če želimo biti v vodenju ljudi uspešni, naučiti.

Vodja je uspešen toliko, kolikor je uspešna njegova ekipa. Zato uspešen vodja ne »šefuje«, ampak z ustreznimi komunikacijskimi in socialnimi veščinami sodelavce motivira in vodi k uresničevanju rezultatov, hkrati pa ustvarja delovno klimo sodelovanja in zaupanja. Ključna lastnost dobrega vodje je čustvena inteligentnost, zato je kapetan celotne flote, tudi tistega dela, ki bi sicer želel leteti v drugo smer.

Na delavnici bomo osvetlili psihološko ozadje težavnih situacij v vodenju ter skozi praktične vaje in treninge osvajali socialne veščine. Na delavnici se bomo tako ukvarjali z naslednjimi vprašanji:

- Kako doseči, da nas sodelavec resnično posluša in tudi resnično sliši?
- Kako konfliktnih situacijah komunicirati asertivno, ne da bi umaknili v pasivnost in sabotirali sebe ali izbruhnili v agresivnost ter spodbudili odpor pri drugih?
- Zakaj so nekateri konfliktni in kako z njimi?
- Kaj je konflikt in kaj največkrat mislimo da je?
- Kako konstruktivno reševati konflikte?
- Kako komunicirati z napadalnimi, agresivnimi, arogantnimi, tihimi, zaprtmi, pretirano zaskrbljenimi, nesamostojnimi…?
- Zakaj jemljemo kritiko kot osebni napad?
- In kako suvereno sprejeti ali zavrniti kritiko?
- Kako izreči kritiko in nezadovoljstvo in kako izreči pohvalo, zahvalo ali priznanje, da bodo besede dosegle svoj namen?
- Kaj pa pohvala? Ali je dobro in prav, da hvalimo kar »vse«?
- Kako ustvariti timski duh in prijetno komunikacijsko vzdušje v katerem se bomo vsi počutili spoštovane in upoštevane?


Program modula:

 • Kakovostna komunikacija in sodelovalni medosebni odnosi
 • Zakaj se nam v odnosih tolikokrat zatika?
 • Agresivnost, pasivnost in asertivnost v komunikaciji
 • Vodja in konfliktne situacije z in med sodelavci
 • Poslušanje – pomembno orodje vodenja
 • Konstruktivno izražanje in sprejemanje povratne informacije
 • Kako izraziti nezadovoljstvo in kako zadovoljstvo na povezovalen način4. modul - 9. oktober 2019:
VODITELJSTVO

Dr. Aleksander Zadel


O modulu:

Sposobnost vodenja ali voditeljstvo (značilnost voditelja – vodje) je temeljna kompetenca vodenja. Toda kaj jo sestavlja? Najprej so tu osebne značilnosti, vrednote, stališča, znanje, veščine... in posameznikova sposobnost spraviti vse to v učinkovito vedenje. Voditeljstvo bo predstavljeno kot koncept izgradnje osebnosti skozi osebni razvoj in kompetence. Slušatelji bodo razumeli, katera je potrebna podlaga za razvoj situacijskega in ciljnega vodenja.


Program modula
• Vedenje in osebnost
• Pomen izdelave osebnega profila
• Razvoj osebnega sloga vodenja
• Osnovne predpostavke situacijskega vodenja
• Uporaba kritičnih poslovnih situacij za učinkovito vodenje
• Vzpostavljanje pogojev za učinkovito delo
• Določanje ciljev in pričakovanj izvedbe
• Opredeljevanje ciljev – kakšni naj bodo cilji
• Pravila dajanja povratnih informacij pri vodenju s poudarkom na evalvaciji


Udeleženci bodo po zaključenem modulu razumevanje in poznavanje področja osebnih razlik ter pomena ciljnega in situacijskega vodenja za učinkovito doseganje ciljev lahko spremenili v veščine učinkovitega upravljanja sebe in sodelavcev. Tehnike vodenja se morejo naložiti na določen temelj. Udeleženci povežejo spoznanja s področij osebnosti in osebnostnih značilnosti, posameznikovih potencialov, tehnik vodenja, ter se naučijo načrtovati tako svoj osebni razvoj na področju vodenja, kot tudi vključevanja osebnih razvojnih in poslovnih ciljev v cilje podjetja. Razumeli bodo pomen poznavanja strategije podjetja in dejstva, da so oni ključni, da se strategija z njihovo pomočjo prenese v vsakdanje operativno delo.


5. modul - 16. oktober 2019:
MOTIVIRANJE SODELAVCEV IN DOSEGANJE UČINKOVITOSTI TER IZBIRA KADROV

Dr. Aleksander Zadel


O modulu:

Modul je oblikovan tako, da omogoči vpogled v lastne motivacijske vzgibe in dejavnike, ki vplivajo na motivacijo posameznika ter v motivacijske dejavnike drugih ljudi, skupin in timov. Za razumevanje vzgibov vedenja drugih je potrebno najprej poznati lastne vzgibe, jih razumeti ter pravilno umestiti v kontekst odločitev, ki jih sprejemamo tako strateško kot vsakodnevno.


Žal imamo ob vseh modernih spoznanjih o motivaciji, večinoma še vedno ukoreninjene predsodke in zmote glede vprašanj, zakaj se ljudje obnašamo tako kot se obnašamo in kateri so vzgibi za naše vedenje. Večina vodij je prepričanih, da ni nič narobe in da sodelavci bolje delajo, če jih je vsaj malo strah, da je tu in tam treba udariti po mizi, da je vodenje s korenčkom in palico edino možno ter podobno. Tu in tam take strategije delno celo delujejo, zato so tako trdovratne in jih je težko izkoreniniti. Žal pa je za polno in izpopolnjujočo motivacijo nujno zagotoviti dobre medosebne odnose v katerih se ljudje dobro počutijo. Šele v takem okolju bodo pripravljeni delati tako kot od njih pričakujemo.
Na modulu se bodo slušatelji naučili tehnik motivacije, postali bodo bolj suvereni pri upravljanju svojih in pričakovanj sodelavcev, znašli se bodo tudi v zahtevnejših situacijah. To vse bodo zmogli, če bodo našli dovolj samomotivacije za spremembe svojega vedenja.


Program modula:

 • Ukoreninjeni predsodki in zmote o motivaciji
 • Gibala motivacije – potrebe
 • Uresničevanje osebnih potencialov z učinkovito samomotivacijo
 • Usklajevanje zadovoljevanja osebnih potreb s cilji organizacije in potrebami sodelavcev
 • Povezava med motivacijo, vedenjem in postavljanjem ciljev
 • Spodbuda talentom, da se razvijejo v učinkovite sodelavce
 • Pomen izbire učinkovitih vedenjskih vzorcev za skladno zadovoljevanje potreb
 • Kako sporočati nestrinjanje, napake in nezadovoljstvo na način, da je posameznik motiviran za spremembe


6. modul - 23. oktober 2018:
VZDRŽEVANJE NOTRANJEGA RAVNOVESJA ZA BOLJŠE DELOVNE REZULTATE

Dr. Franc Gider


O modulu:
Ljudje so v današnjem času vse bolj podvrženi stresu. Predolga izpostavljenost stresu lahko vodi v različne oblike obolenj (psihične ali fizične narave). Še posebej je pomembno, da se ljudje na vodstvenih in vodilnih položajih naučijo obvladovati stres, saj je od njihovega dojemanja situacij odvisno tudi odzivanje sodelavcev. S tem pa tudi uspešnost organizacije kot celote.
Modul je oblikovan tako, da udeleženci na začetku spoznajo širši vidik človeškega bitja in njegovega poslovnega oziroma službenega življenja. Iz človekovega dojemanja sveta izhajajo vzroki za nastanek stresa, ki se jih lahko udeleženci naučijo prepoznavati. Za ljudi na vodstvenih in vodilnih položajih je pomembno, da se naučijo razvijati antistresne kompetence. Spoznali boste praktične sprostitvene tehnike za obvladovanje stresa - vaje či gong, s pomočjo katerih lahko izboljšamo energijsko ravnovesje telesa. S tem izboljšamo fizično počutje in dosežemo boljšo osredotočenost na delovnem mestu.


Program modula:
• Človek iz energijskega vidika
• Služba in posel iz vidika osebnostnega razvoja
• Mehanizmi in vzroki za nastanek stresa
• Vpliv stresa na delovno učinkovitost
• Antistresne kompetence
• Sprostitvene tehnike za obvladovanje stresa in doseganje notranjega ravnovesja7. zaključni modul - 6. november 2019:
ZAKLJUČNI ASSESSMENT VODSTVENIH KOMPETENC (vaje po skupinah)